";
ผู้บริหาร/อัตรากำลัง
(นายสุรศักดิ์ เจริญชัย)
หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดบึงกาฬ
(น.ส.รัชฎาวรรณ จุลราช)
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ

(นายวัชรินทร์ กรวยทอง)
หัวหน้าส่วนยุทธศาสตร์การเกษตร

(นางกัสกร ไชยโภค)
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
(นางสาวจิราพรรณ แถมนา)
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
(ว่าที่ร้อยตรีตะวา นามจิต)
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
(นางจันทร์เพ็ญ สาธารณะ)
นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ
(นายกรุงไทย เชียงคำ)
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
(นางฉวีวัลย์ นาหอคำ)
แม่บ้าน