";
วิสัยทัศน์
วิสัยทัศน์
สำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ

"สภาเกษตรกรแห่งชาติ
เป็นองค์กรเกษตรกร มุ่งสร้างความมั่นคง
ในอาชีพเกษตรกรรม ตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง"
วิสัยทัศน์
สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดบึงกาฬ

"สร้างความเชื่อมั่น มั่นคงด้วยความเสมอภาค เกษตรกรผาสุกอย่างยั่งยืน"