ภาพกิจกรรม

ภาพกิจกรรมโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ  สยามมกุฏราชกุมาร

24 กุมภาพันธ์ 2565 ตำบลบุ่งคล้า อำเภอบุ่งคล้า จังหวัดบึงกาฬ 

ภาพกิจกรรม การจัดเวทีประชาพิจารณ์แผนพัฒนาอาชีพระดับตำบลศรีวิไล ปีงบประมาณ พ.ศ.2565

        ภายใต้แผนพัฒนาเกษตรกรรมระดับตำบล เพื่อการพัฒนาอาชีพและแก้ไขปัญหาของเกษตรกร เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2565 ณ ศาลาประชาคมบ้าใหม่พัฒนา หมู่ 4 ตำบลศรีวิไล อำเภอศรีวิไล จังหวัดบึงกาฬ

Visitors: 362