วิสัยทัศน์

"สภาเกษตรกรแห่งชาติ"

เป็นสถาบันแก่นหลัก ประสานการพัฒนาภาคเกษตรกรรม

มุ่งให้เกษตรกร และองค์กรเกษตรกร มีความเข้มแข็งในอาชีพ

Visitors: 362